Registration for Online Discipleship Studies (Vietnamese)

Registration for Online Discipleship Studies (Vietnamese)

Đăng Ký Trực tuyến để học Môn Đồ Hóa

Vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây để hoàn tất quán trình đăng ký những khóa học về Đời Sồng Cơ Đốc hay Đời Sống Phục Vụ. Nếu có câu hỏi nào, xin liên lạc: globaleducation@pcg.org